Regulaminpark linowyRegulamin Parku Linowego Zaurolandia w Rogowie

 

Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz – wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – osoby niepełnoletnie lub osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Parku Linowego przez osobę niepełnoletnią lub nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych można otrzymać w biurze obsługi klienta Parku Linowego.

Park Linowy składa się z 3 tras: jednej dla dzieci i dwóch dla dorosłych. Na trasę dla dorosłych mogą wejść wyłącznie osoby mierzące nie mniej niż 150 cm.

Osoby mierzące mniej niż 150 cm mogą wyłącznie wejść na trasy wskazane przez obsługę Parku Linowego.

Osoby poniżej 8 roku życia, lecz mające nie mniej 130 cm mogą wejść na wysokość tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na trasę przeznaczoną dla dzieci.

Korzystanie z Parku Linowego przez osoby mierzące mniej niż 130 cm nie jest możliwe ze względów bezpieczeństwa.

W Parku Linowym poza trasami wskazanymi powyżej, znajduje się jedna trasa treningowa. Warunkiem dopuszczenia przez obsługę Parku Linowego do skorzystania z tras wskazanych w pkt. 2 powyżej, jest prawidłowe pokonanie przez danego uczestnika trasy treningowej.

Korzystanie z Parku Linowego możliwe jest tylko i wyłącznie pod nadzorem pracownika obsługi

Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po (i) wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (ii) uiszczeniu opłaty za bilet oraz (iii) przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym, jak również po (iv) podpisaniu wskazanego poniżej oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu i zasad bezpieczeństwa Parku Linowego. Osoby które nie spełniają powyższych warunków nie mogą korzystać z Parku Linowego.

Każda osoba chcąca skorzystać z Parku Linowego musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zasadami bezpieczeństwa Parku Linowego, otrzymane w biurze obsługi klienta Parku Linowego wraz z biletem wstępu do Parku Linowego.

Rozpoczęcie korzystania z Parku Linowego następuje wyłącznie z pierwszej platformy każdej trasy. Wejście na pierwszą platformę każdej trasy w Parku Linowym może mieć miejsce tylko w obecności pracownika obsługi Parku Linowego.

Osoby które są pod wpływem lub po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z Parku Linowego.

Korzystanie z Parku Linowego wymaga dobrego stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Trasa trudna wymaga lepszego przygotowania kondycyjnego.

Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie mogą korzystać z Parku Linowego.

Osoby korzystające z Parku Linowego zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa i poleceń pracowników obsługi Parku Linowego.

Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych użytkowników Parku Linowego.

Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy pracownikom obsługi Parku Linowego.

Pracownicy obsługi Parku Linowego mogą w każdej chwili zażądać opuszczenia Parku Linowego przez osobę, która narusza niniejszy regulamin, zasady bezpieczeństwa lub polecenia pracowników obsługi, jak również w przypadku, gdy wobec warunków pogodowych (opady, silny wiatr) wymagają tego względy bezpieczeństwa. Takiemu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zwrot ceny za bilet wstępu do Parku Linowego.

Uwaga!!! Teren Parku Linowego jest monitorowany.

Pracownicy obsługi Parku Linowego nie odpowiadają za rzeczy wniesione lub pozostawione w Parku Linowym przez użytkowników.

Zasady bezpieczeństwa opisane poniżej stanowią integralną część niniejszego regulaminu:.

BEZPIECZEŃSTWO